تایمر برق صنعتی

eSiemens-post

آشنایی با رله زمانی یا تايمر رله زمانی كلیدی است كه پس از دریافت فرمان بر اساس تنظیمی كه روی آن صورت گر فته پس از مدت زمانی عمل می كند و كنتاكتهای داخلی بسته آن ، باز و كنتاكتهای باز، بسته می شوند. رله های زمانی را تحت عنوان تايمر می شناسند